1=-1 чрез квадратен корен

Знаем, че [latex]1 = \sqrt{1}[/latex]. Ще го представим като [latex]1 = \sqrt{(-1)\times(-1)}[/latex]. А това е […]

Всяко число е равно на 0

Нека a е произволно число. Полагаме [latex]x=\frac{a}{2}[/latex]. Преобразуваме и получаваме последователно: $$2x=a \Rightarrow 2ax = […]

Квадратът на всяко число е 1

Нека а e произволно число и нека е вярно, че: $$x = y = \frac{a^{4}}{4} […]

Всяко число е равно на 1

Нека a е произволно число, а b≠0. Полагаме x=2b и y=2ab. Тогава: x+y = 2b+2ab […]

Всеки две числа са равни помежду си

Нека a и b са произволни числа. Полагаме a+b = 2c. Да извършим следните преобразувания: […]

Всяко n=n+1

Нека [latex]n[/latex] е произволно число. Следното тъждество се проверява много лесно, като се разкрият скобите […]

Сумата на две еднакви числа е винаги 0

Нека [latex]a+a = m[/latex]. Ще докажем, че [latex]m[/latex] е винаги [latex]0[/latex]. Избираме [latex]x[/latex] така, че [latex]x […]

Ще докажем, че 4=5

Дадено е равенството [latex]16-36 = 25-45[/latex] Да прибавим числото [latex]\frac{81}{4}[/latex] от двете страни на равенството: $$16-36+\frac{81}{4}= […]