Ще докажем, че 1=0

Дадено е уравнението [latex]x-a=0[/latex]. Ако разделим двете страни на равенството на [latex](x-a)[/latex] получаваме: $$\frac{(x-a)}{x-a}=\frac{0}{x-a} \Rightarrow […]