Сумата на всеки две числа е равна на 0

Нека a и b са две произволни числа. Полагаме a+b = c. От тук правим […]

Ще докажем, че 2=1

Нека a=b. Имаме последователно: a2 = ab => a2 – b2= ab – b2 => (a+b)(a-b) […]

Всички числа са равни помежду си

Нека са дадени две произволни различни числа, такива че . Нека разликата , т.е. . […]

Всяко число е равно на своята половинка

Дадено е тъждеството: , където е произволно число. В лявата част изнасяме пред скоби , […]

Ще докажем, че 3=5

Дадено е уравнението: Изнасяме пред скоби общия множител: Разделяме двете страни на равенството на  и […]

Ще докажем, че 5=6

Нека запишем равенството:  Да разложим числата на прости множители и да изнесем пред скоби общите […]