Ще докажем, че 1=0

Дадено е уравнението . Ако разделим двете страни на равенството на получаваме: $$\frac{(x-a)}{x-a}=\frac{0}{x-a} \Rightarrow 1=0$$ […]