Ще докажем, че 4 > 12

За всички е ясно, че [latex]7 > 5[/latex]. Ако извадим от двете страни на това неравенство […]

Всяко положително число е по-малко от 0

Нека [latex]n[/latex] е цяло положително число. Тогава [latex]2n-1 \lt 2n[/latex]. Ако умножим това неравенство с […]

Ако a и b са положителни числа и a>b, то b>a

Нека са дадени две числа [latex]a \gt 0, b\gt 0[/latex]. Лесно може да се провери, […]