π = 2

Нека е дадена окръжност с радиус r. Разделяме диаметъра на окръжността на n равни части. […]

Сумата от катетите е равна на хипотенузата

Нека разчертаем един голям квадрат в двора на училището, а после да го разграфим на по-малки […]