Никои две прави в една равнина не се пресичат

Нека g и h са две различни прави в една равнина. Нека т.A е от […]

Хорда с дължина равна на диаметъра

Дадена е окръжност с център т.O и произволен диаметър AB. Избираме произволна т.M от окръжността […]

Всяка част от отсечка има дължина, равна на дължината на цялата отсечка

Нека в △ABC точка M лежи на страната AB и точка K лежи на страната […]