Ще докажем, че 3=5

Дадено е уравнението: [latex]6x – 15 = 10x – 25[/latex]
Изнасяме пред скоби общия множител: [latex]3(2x-5) = 5(2x-5)[/latex]
Разделяме двете страни на равенството на [latex](2x-5)[/latex] и получаваме [latex]3=5[/latex]

 

Подходящо е примерът да се реши в часа за упражнение за разлагане на множители заедно с учениците. В хода на решението може да се установи доколко учениците знаят правилата за деление на двете страни на вярно числово равенство с един и същ израз.
Тъй като невъзможността на действието деление на 0 и определянето на допустими стойности са вече изучени, е възможно да има ученици, които веднага да се включат ентусиазирани, че са открили “капана”, в който учителят иска да ги вкара. В подобни моменти е важно все пак правилата да се повторят, за да бъдат припомнени на онези ученици, които не са открили уловката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *