Ще докажем, че 5=6

Нека запишем равенството: [latex]35+10-45 = 42+12-54[/latex]
Да разложим числата на прости множители и да изнесем пред скоби общите множители: [latex]5(7+2-9) = 6(7+2-9)[/latex]
Да съкратим двете страни на общия множител [latex](7+2-9)[/latex]
Получаваме: [latex]5=6[/latex]

 

Тази задача е подходящ пример, който може да бъде решен заедно с учениците, непосредствено след излагане на приложението на разпределителното свойство за опростяване на изрази чрез изнасяне на общ множител извън скоби: [latex]ab+ac=a(a+c)[/latex]. Това е своеобразен начин да се упражни новото знание, като същевременно се обърне по-специално внимание на условието, на което трябва да отговаря делителят. A именно, че не може да бъде израз, равен на [latex]0[/latex].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *