Окръжност с два центъра

Нека е даден произволен ∢ABC. Върху раменете му избираме точки P и Q и от […]

Триъгълник с външен ъгъл, равен на несъседен нему вътрешен

Нека в четириъгълника ABCD сумата от ъглите β и δ, съответно при върховете B и D, […]

Две успоредни прави през една точка

В равнината са дадени права p и точка A, нележаща на правата. През A прекарваме права q, […]

Два перпендикуляра от точка към права

Нека е дадена права g и точка P вън от нея. Избираме точките A и […]

Всяко n=n+1

Нека [latex]n[/latex] е произволно число. Следното тъждество се проверява много лесно, като се разкрият скобите […]

Сумата на две еднакви числа е винаги 0

Нека [latex]a+a = m[/latex]. Ще докажем, че [latex]m[/latex] е винаги [latex]0[/latex]. Избираме [latex]x[/latex] така, че [latex]x […]

Ще докажем, че 4=5

Дадено е равенството [latex]16-36 = 25-45[/latex] Да прибавим числото [latex]\frac{81}{4}[/latex] от двете страни на равенството: $$16-36+\frac{81}{4}= […]