Ще докажем, че 1=0

Дадено е уравнението \(x-a=0\).
Ако разделим двете страни на равенството на \((x-a)\) получаваме:

$$\frac{(x-a)}{x-a}=\frac{0}{x-a} \Rightarrow 1=0$$

Къде е грешката?

 

Тази задача е подходящ пример, който може да се даде в VI клас непосредствено след изучаване на делението на многочлен с многочлен в множеството на рационалните числа. В условието ясно е казано, че \(x-a=0\), след което делим двете страни на \((x-a)\), а това действие е всъщност невъзможно. Чрез този пример на учениците може да бъде илюстрирано, че за да има смисъл частното, е необходимо делителят да е различен от 0, т.е. делението е въможно само ако \((x-a)\neq 0\).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *