Ще докажем, че 1=0

Дадено е уравнението [latex]x-a=0[/latex].
Ако разделим двете страни на равенството на [latex](x-a)[/latex] получаваме:

$$\frac{(x-a)}{x-a}=\frac{0}{x-a} \Rightarrow 1=0$$

Къде е грешката?

 

Тази задача е подходящ пример, който може да се даде в VI клас непосредствено след изучаване на делението на многочлен с многочлен в множеството на рационалните числа. В условието ясно е казано, че [latex]x-a=0[/latex], след което делим двете страни на [latex](x-a)[/latex], а това действие е всъщност невъзможно. Чрез този пример на учениците може да бъде илюстрирано, че за да има смисъл частното, е необходимо делителят да е различен от 0, т.е. делението е въможно само ако [latex](x-a)\neq 0[/latex].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *