-1=1

Повдигаме равенството [latex]\cos^2{(x)} = 1-sin^2{(x)}[/latex] на степен [latex]\frac{5}{2}[/latex] и получаваме:

$$(\cos^2{(x)})^{\frac{5}{2}} = (1-sin^2{(x)})^{\frac{5}{2}}\\ \Rightarrow \cos^5{(x)} = (1-sin^2{(x)})^{\frac{5}{2}}$$

При x=π имаме:

$$\cos^5{(\pi)} = (1-sin^2{(\pi)})^{\frac{5}{2}} \Rightarrow -1 = 1$$

 

В тази задача е извършено нарушение на правилото за коренуване. Поради дробния вид на степенния показател, грешката лесно може да остане незабелязана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *