2=0 с използването на имагинерно число

Да вземем очевидно вярното равенство:

$$2 = 1 + \sqrt{1}$$

Преобразуваме го в:

$$2 = 1 + \sqrt{(-1)(-1)}$$

От това следва, че:

$$2 = 1 + \sqrt{(-1)}\sqrt{(-1)}$$

или

$$2 = 1 + i*i$$

Понеже знаем, че [latex]i^{2}=-1[/latex], от това следва, че:

$$2 = 1 -1 = 0$$

Заблудата идва от фактът, че [latex]\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}[/latex] само и единствено тогава, когато [latex]a,b \geq 0[/latex]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *